ضدیخ دیزل
01/12/2018

ضدیخ دیزل

این محصول با فرمولاسیون کاملاً جدید و منطبق بر استانداردهای جهانی می باشد.

More info
ستان بوستر
01/12/2018

ستان بوستر

این محصول به علت دارا بودن افزودنی بهبود دهنده عدد ستان (شاخص بهسوزی سوخت دیزل) سوخت دیزل، در صورت استفاده و اختلاط با سوخت دیزل در مخزن سوخت به میزان PPM 1000 در 200 لیتر سوخت دیزل

More info
مکمل زیستی سوخت دیزل
01/12/2018

مکمل زیستی سوخت دیزل

این محصول شامل پایه مواد زیستی به همراه افزودنی های مورد نیاز جهت بهبود کیفیت سوخت دیزل می باشد.

More info